REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

/obowiązuje od dnia 01.01.2021/

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy iOpen [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: iOpen Robert Sztaba z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 170 lok.67, NIP: 734-265-42-63, tel. 727 540 200, adres email: sklep@iopen.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres mailowy sklep@iopen.pl,

c) telefonicznie na numery kontaktowy w zakładce /o nas/

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika iOpen, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą, gdy pracownik iOpen Robert Sztaba zmieni status złożonego przez Klienta zamówienia na „Przyjęte do realizacji”.

 

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w trakcie składania zamówień.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub inną metodą płatności online, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Na mocy przepisów od 1 stycznia 2021, prawo odstąpienia od umowy kupna oraz zwrot towaru przysługuje również Klientowi-Konsumentowi, osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i dokonującemu zakupu na firmę pod warunkiem, że zakup ten nie jest związany z jego działalnością zawodową, tzn. nie ma charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z jego PKD w CEIDG. 

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, oświadczenie zgodnie z wzorem (do pobrania tutaj) w formie  mailowej o odstąpieniu od umowy.

4. Klient zwraca towar w stanie niezmienionym i bez wad do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za towar wraz z kosztem dostawy. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 

7. Klient odstępujący od umowy zwraca towar na swój koszt. Sklep pokryje koszt zwrotu w wysokości najniższego oferowanego kosztu dostawy.

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych czyli newsletterów poprzez podanie adresu mailowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także ich usunięcia. Sklep realizuje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO a szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności

 

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony a Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

3. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

5. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Item added to cart.
0 items - 0,00 
0